Oferujemy Państwu usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania i administrowania nieruchomościami:

1.Administrowanie


Współwłaściciele sami wybierają spośród siebie Zarząd, który kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej, reprezentuje ją przed organami administracji państwowej i sądami oraz w stosunkach pomiędzy wspólnotą i poszczególnymi jej członkami, a wybrany przez nią Zarząd zleca administrowanie nieruchomością firmie ABELL_Constellation Sp. z o.o., zatrudniającej osoby posiadające licencję zawodowego zarządcy nieruchomości.


Firma ABELL_Constellation Sp. z o.o. w ramach Umowy zapewnia:


 • Prowadzenie i aktualizację wykazu lokali (właścicieli i najemców);
 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego oraz bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przepisami prawa budowlanego;
 • Kontrolę realizacji umów zapewniających dostawę mediów (wody, ciepła, prądu, gazu oraz wywozu śmieci;
 • Bieżąca kontrola stanu technicznego budynku, niezwłoczne zlecanie wykonania niezbędnych prac wyspecjalizowanym firmom oraz rozliczanie ich z wykonania czynności;
 • Sprawowanie nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje i bieżące naprawy;
 • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • Układanie i wdrażanie programu konserwacji zapobiegawczej dla nieruchomości;
 • Obecność osoby prowadzącej budynek na terenie nieruchomości w terminach uzgodnionych przez strony;
 • Zabezpieczenie obsługi technicznej obiektu;
 • Podstawowy serwis codzienny – bieżące utrzymanie czystości w szczególnie narażonych na zanieczyszczenie miejscach, holach
 • Obsługa terenu chodników, podjazdów, parkingów (sprzątanie, zamiatanie, mycie, ośnieżanie);
 • Obsługa terenów zielonych – trawników, kwietników, drzew, krzewów (sprzątanie, okresowe koszenie trawy, prace pielęgnacyjne zieleni);
 • Administrowanie infrastrukturą Obiektu (recepcja, garaże, parkingi, * Organizowanie zebrań Wspólnoty mieszkaniowej;
 • Przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego;
 • Pełna obsługa księgowa Wspólnoty;
 • Stała współpraca z Zarządem nieruchomości wspólnej;
 • Odpowiedzialność za zgodność funkcjonowania nieruchomości z przepisami prawa i przepisami ochrony środowiska.

2.Zarządzanie


Współwłaściciele lokali w nieruchomości wspólnej powierzają na podstawie Umowy firmie zewnętrznej zarządzanie ich nieruchomością.


Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną obejmuje:


 • Opracowanie i przedstawienie 3-letniego planu zarządzania nieruchomością wraz z budżetem zarządczym i projekcją cash-flow.
 • Prowadzenie i aktualizację wykazu lokali (właścicieli i najemców);
 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego oraz bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przepisami prawa budowlanego;
 • Zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów i usług. Kontrola realizacji umów zapewniających dostawę mediów (wody, ciepła, prądu, gazu oraz wywozu śmieci;
 • Zawieranie, zmiany i nadzór nad umowami dotyczącymi ubezpieczenia budynku;
 • Bieżąca kontrola stanu technicznego budynku, niezwłoczne zlecanie wykonania niezbędnych prac wyspecjalizowanym firmom oraz rozliczanie ich z wykonania czynności;
 • Sprawowanie nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje i bieżące naprawy;
 • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • Kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości budynku oraz w obrębie posesji;
 • Podstawowy serwis codzienny – bieżące utrzymanie czystości w szczególnie narażonych na zanieczyszczenie miejscach, holach wejściowych, korytarzach, magazynach, pralniach, strychach i windach;
 • Obsługa terenu chodników, podjazdów, parkingów (sprzątanie, zamiatanie, mycie, ośnieżanie);
 • Obsługa terenów zielonych – trawników, kwietników, drzew, krzewów (sprzątanie, okresowe koszenie trawy, prace pielęgnacyjne zieleni);
 • Administrowanie infrastrukturą Obiektu (recepcja, garaże, parkingi, mała architektura, tereny zielone).
 • Obecność osoby prowadzącej budynek na terenie nieruchomości w terminach uzgodnionych przez strony;
 • Organizowanie zebrań Wspólnoty mieszkaniowej;
 • Kalkulowanie zaliczek na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, w tym niezbędnych remontów;
 • Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia rocznego planu gospodarczego, w tym wyodrębnionego funduszu remontowego;
 • Terminowe regulowanie zobowiązań Wspólnoty z jej rachunku bankowego;
 • Prowadzenie księgowości zgodnie z przyjętymi przez Wspólnotę mieszkaniową wytycznymi oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami obowiązującymi w tym zakresie;

Zarządzanie technicznym utrzymaniem budynków


 • Określenie zasad eksploatacji instalacji i urządzeń technicznych Obiektu
 • Ocena stanu technicznego Nieruchomości
 • Tworzenie i nadzorowanie rocznych planów remontowych, przeglądów i konserwacji
 • Tworzenie i monitorowanie procedur w zakresie konserwacji instalacji, systemów i urządzeń
 • Prowadzenie i nadzór nad dokumentacją techniczną Obiektu
 • Organizowanie przetargów na usługi branżowe w zakresie konserwacji systemów i urządzeń
 • Zawieranie umów na konserwację instalacji i systemów technicznych
 • Konserwacja bieżąca Obiektów
 • Wykonywanie i nadzór nad pracami adaptacyjnymi
 • Serwis techniczny
 • Przeprowadzanie i nadzorowanie remontów i modernizacji

Zarządzanie obsługą finansową


 • Ocena ekonomicznej efektywności Nieruchomości
 • Kompleksowe zarządzanie rachunkowością
 • Budżetowanie obiektu
 • Zarządzanie i kontrolowanie przepływów pieniężnych
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Analizy finansowe – płynność finansowa, przepływy finansowe, rentowność
 • Analizy w zakresie przychodów i rozchodów , struktura należności i zaległości
 • Raporty i sprawozdania (przejrzystość kosztów)
 • Rozliczanie rocznych kosztów Obiektu
 • Generowanie Raportów finansowych
 • Bieżąca kontrola zobowiązań/należności
 • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat związanych z kosztami utrzymania nieruchomości;
 • Rozliczanie zaliczek na pokrycie kosztów dotyczących zarządzania i dostawy mediów do części wspólnych nieruchomości;
 • Prowadzenie i archiwizacja korespondencji z właścicielami lokali oraz najemcami (m.in. rozsyłanie zawiadomień o zmianie opłat, terminach zebrań, odpowiedzi na podania itp.)
 • Prowadzenie czynności windykacyjnych (bez obsługi prawnej);
 • Wyszukiwanie ofert firm świadczących usługi na rzecz Wspólnoty, negocjowanie warunków umów i stawek, a także przeprowadzanie przetargów zgodnie z Ustawa o Zamówieniach Publicznych;
 • Tworzenie planów Zarządzania Nieruchomością
 • Koordynacja pomocy prawnej;
 • Reprezentowanie właścicieli Obiektu przed sądami, urzędami administracji publicznej, firmami (na podstawie odrębnego Pełnomocnictwa)
 • Stała współpraca z Zarządem nieruchomości wspólnej;

W ramach zarządzania obsługą finansową oferujemy dodatkowo:


 • Obsługę i doradztwo przy rejestracji Wspólnoty Mieszkaniowej, tworzeniu statutu i/lub jego zmian;
 • Pomoc przy wyborze banku i założeniu rachunków bankowych;
 • Protokolarne przejęcie w imieniu Wspólnoty dokumentów od poprzedniego Administratora lub Gminy;
 • Przeprowadzenie analizy merytorycznej i finansowo-księgowej otrzymanych dokumentów i przedstawienie Zarządowi i Właścicielom Raportu;
 • Inne czynności merytoryczne, które mogą pojawić się w trakcie przejmowania nieruchomości w Zarząd lub Administrowanie, o ile są zgodne z Ustawą o własności lokali i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie;

3.Usługi dodatkowe


Oferujemy również usługi dodatkowe, na podstawie odrębnych Umów, takie jak:

 • Pozyskiwanie lokali dla potrzeb eksmisji;
 • Przygotowanie koncepcji, projektów oraz nadzór wykonawczy i inwestorski przy procesach dobudowy kondygnacji, adaptacji powierzchni nieużytkowych (np. piwnic) na mieszkalne lub komercyjne (wynajem przez Wspólnotę);
 • Pozyskiwanie kontrahentów do instalowania reklam w celu uzyskania pożytków dla Wspólnoty w postaci przychodu, obniżającego wysokość kosztów eksploatacyjnych.
 • Pozyskiwanie środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz miejskich na remonty, modernizacje i rewitalizację Nieruchomości wraz z przygotowaniem i sporządzeniem dokumentacji i wniosków oraz obsługą prawną.
 • Utworzenie systemu komputerowego dla potrzeb Wspólnoty, zlokalizowanego w miejscu działania administratora, zawierającego niezbędne informacje techniczne, księgowe, eksploatacyjne, związane z nieruchomością, do których dostęp, za pośrednictwem administratora posiadałby każdy mieszkaniec.
 • W ramach zintegrowanego systemu komputerowego, rozsyłanie przy pomocy poczty elektronicznej informacji dotyczących nieruchomości i działań administratora i/lub zarządcy, istotnych dla mieszkańców;


Zapraszamy do współpracy


W przypadku zainteresowania Państwa naszą ofertą, jesteśmy gotowi spotkać się z Państwem w celu uzgodnienia indywidualnej oferty, najwłaściwszej merytorycznie dla Państwa nieruchomości i jednocześnie atrakcyjnej pod względem kosztów


®


WE DELIVER COMFORT NOT JUST SERVICE


ABELL_Constellation Sp. z o.o.
ul. RONDO ONZ 1,
00-124 Warszawa
tel.: +48 (0)22 544 92 52
fax: +48 (0)22 544 92 54
e-mail: abell1@abell.com.pl


(...)
Oparto na: